REGULAMIN WYDARZENIA

Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, wydany jest przez Jacka Szczepana, prezesa Fundacji Soulstone Gathering, NIP6772441285, REGON 382366400, adres poczty elektronicznej: jacek@soulstonegathering.pl, zwanego dalej „Organizatorem”.

Regulamin zawiera warunki uczestnictwa w wydarzeniu artystycznym, rozrywkowym lub sportowym, zwanego dalej „Wydarzeniem”, organizowanym przez Organizatora. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Wydarzenia.
Prawo wstępu na teren Wydarzenia mają osoby pełnoletnie, które okazały bilet wstępu wydany przez Organizatora w ramach puli ogólnie dostępnych biletów lub które otrzymały indywidualnie od Organizatora prawo wstępu na teren Wydarzenia.

Niniejsze postanowienie znajduje zastosowanie, o ile nic innego nie wynika z przepisów prawa obowiązujących w dacie Wydarzenia.

Bilet wstępu wydany przez Organizatora traci ważność w momencie opuszczenia przez uczestnika terenu Wydarzenia. Opuszczenie terenu Wydarzenia jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Wydarzeniu, a w takim przypadku bilet wstępu nie upoważnia do ponownego wstępu na teren Wydarzenia.

Wprowadzonych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
Na terenie Wydarzenia przebywają, powołane przez Organizatora służby ochroniarskie, którzy mają za zadanie dbać o bezpieczeństwo osób przebywających na terenie Wydarzenia, zwane dalej „Pracownikami ochrony”.
Pracownicy ochrony podczas wykonywania zadań zobowiązani są posiadać przy sobie legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 o ochronie osób i mienia oraz okazywać ja na żądanie osoby, której czynności dotyczą w taki sposób, aby zainteresowany miał możliwość odczytać i zanotować imię i nazwisko pracownika ochrony, numer legitymacji, dane podmiotu wystawiającego oraz zapoznać się z treścią pouczenia o ustawowych uprawnieniach przysługujących jej posiadaczowi. Pracownik ochrony jest zwolniony z obowiązku okazywania legitymacji, w przypadku, gdy osoba, wobec której wykonuje czynności, swoim zachowaniem w sposób oczywisty zagraża życiu lub zdrowiu Pracownika ochrony lub innych osób albo dobrom powierzonym ochronie.

Osoby przebywające na terenie Wydarzenia mają obowiązek posiadać przy sobie ważny dokument potwierdzający tożsamość, przez który należy rozumieć: dowód osobisty, tymczasowe zaświadczenie tożsamości, paszport, prawo jazdy, legitymację szkolną lub studencką, dokument stwierdzający tożsamość cudzoziemca albo inny dokument potwierdzający tożsamość, zaopatrzony w wizerunek twarzy i wiek. Pracownicy ochrony przy wejściu na teren Wydarzenia, mogą zażądać od osoby wchodzącej na teren Wydarzenia okazania tego dokumentu.

Wstęp na Wydarzenie osoby małoletniej do lat 13 następuje wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej, posiadającej bilet wstępu i/lub inne dokumenty uprawniające do wejścia na Wydarzenie, o których mowa w niniejszym Regulaminie, która, przed wejściem na Wydarzenie, podpisze deklarację o odpowiedzialności za osobę małoletnią wg wzoru opracowanego dostępnego przy wejściu na Wydarzenie. Rodzic/opiekun ma obowiązek posiadania dokumentu potwierdzającego imię, nazwisko oraz wiek dziecka.

Osoby przebywające na terenie Wydarzenia są obowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu.

Pracownicy ochrony są uprawnieni do:

 1. Sprawdzania i stwierdzania uprawnień do przebywania na terenie Wydarzenia, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia Wydarzenia,
 2. Legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
 3. Przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób przebywających na terenie Wydarzenia, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, których posiadanie na terenie Wydarzenia, zgodnie z Regulaminem, jest zabronione,
 4. Wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia Wydarzenia, ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia, w celu niezwłocznego oddania tych osób Policji;
 5. Odmówienia wstępu na Wydarzenie oraz uczestniczenia w nim osobie, która:
  znajduje się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków;
  posiada broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe, lub inne wyroby, napoje, środki lub substancje, których posiadanie, zgodnie z Regulaminem jest zabronione;
  zachowuje się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego;
  nie posiada uprawnień do wstępu na teren Wydarzenia;
  nie przestrzega Regulaminu, a w szczególności nie przestrzega wszystkich obostrzeń epidemiologicznych i reżimu sanitarnego (w szczególności związanych z epidemią COVID-19), wprowadzonych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
  usunięcia z terenu, na którym odbywa się Wydarzenie, osób o których mowa w ust. poprzedzającym.

Pracownicy ochrony mogą użyć lub wykorzystać środki przymusu bezpośredniego, o których mowa w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 o ochronie osób i mienia.
Pracownicy ochrony mogą użyć lub wykorzystać broń palną w przypadkach, o których mowa w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 o ochronie osób i mienia.

Użycie środków przymusu bezpośredniego i broni palnej oraz dokumentowanie tego użycia i wykorzystania odbywa się przez pracowników ochrony, odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej.

Na terenie Wydarzenia i w jego bliskiej odległości zabrania się:

wnoszenia i posiadania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych i produktów spożywczych (za wyjątkiem zakupionych u Organizatora), środków odurzających lub substancji psychotropowych, paralizatorów, miotaczy gazu, noży, pałek, łańcucha, petard, świec dymnych, laserów, wskaźników laserowych oraz przedmiotów, które mogłyby być wykorzystane jako pociski oraz wszelkich im podobnych, wszelkich opakowań szklanych, metalowych oraz plastikowych oraz wszelkich przedmiotów o ostrym zakończeniu, butli gazowych, dronów i bezzałogowych statków powietrznych, wnoszenia i posiadania sprzętu nagrywającego audio i video oraz sprzętu fotograficznego, a także wykonywania fotografii, nagrywania dźwięku i filmowania bez pisemnej zgody Organizatora, prowadzenia bez zezwolenia Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej, palenia tytoniu i papierosów poza oznaczonymi strefami dla palących, załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami,rzucania jakimikolwiek przedmiotami, używania otwartego ognia, palenia ognisk, używania urządzeń grillowych, naruszania zieleni, dewastowania infrastruktury znajdującej się na terenie Wydarzenia, zakłócania porządku i zaśmiecania terenu, wprowadzania zwierząt, z wyjątkiem psów przewodników, wjazdów oraz parkowania pojazdów samochodowych, przyczep i innych pojazdów, bez zezwolenia Organizatora;

 1. Wnoszenia i posiadania sprzętu nagrywającego audio i video oraz sprzętu fotograficznego bez pisemnej zgody Organizatora, a także wykonywania nagrań video oraz audio;
 2. Wchodzenia do pomieszczeń oznaczonych tablicą „Zakaz Wstępu” lub w inny podobny sposób, wchodzenia na elementy konstrukcji sceny, trybun, namiotu, kontenerów oraz mauserów,
 3. Pzebywania na terenie Wydarzenia poza godzinami jego trwania,
  wnoszenia i posiadania na terenie Wydarzenia plecaka, torebki lub innego rodzaju bagażu w rozmiarze większym niż rozmiar A4.

Wszystkie osoby, które przebywają na terenie Wydarzenia, zobowiązane są stosować się do poleceń pracowników ochrony. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Na terenie Wydarzenia jest zainstalowany system monitoringu w postaci urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz. Monitoring prowadzony jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia. Administratorem danych jest Organizator. Dane osobowe pozyskane w wyniku monitoringu są udostępniane firmie wykonującej usługę IT, firmie ochroniarskiej oraz instytucjom upoważnionym z mocy prawa. Dane z monitoringu będą przetwarzane i przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania, chyba, że nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Organizator otrzymał wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu – termin określony powyżej ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie okresów, o których mowa wyżej uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane z monitoringu podlegają skasowaniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są u Organizatora.

Na terenie Wydarzenia mogą być używane światła stroboskopowe, a osoby przebywające na terenie Wydarzenia mogą być narażone na ciągłe przebywanie w strefie natężenia dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Na szczególne niebezpieczeństwo narażone są kobiety w ciąży.

Regulamin jest dostępny: w Internecie na stronie internetowej: soulstonegathering.pl oraz przy wejściu na teren Wydarzenia.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2023